andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   

   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  De Douane
 suriname.nu  Telefoonnummers
 suriname.nu  In- & uitvoer
 suriname.nu  Smokkelen
 suriname.nu  Lijfsvisitatie
 suriname.nu  Verbruiksbelasting
 suriname.nu  Transito
 suriname.nu  Douaneloodsen
 suriname.nu  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname.nu  Overzicht geldboetes

 suriname.nu  APC-codering
 suriname.nu  Enig Document
 suriname.nu  Inhoud Enig Document
 suriname.nu  Gebruik formulier
 suriname.nu  Invulling vakken
 suriname.nu  Vakken A,B,C en D
 suriname.nu  Additionele informatie
 suriname.nu  Vragen
 suriname.nu  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname.nu  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname.nu  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname.nu  Scheepvaartwet
 suriname.nu  Deviezenwet
 suriname.nu  Smokkeldecreet
 suriname.nu  Wet op statistiekrecht
 suriname.nu  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname.nu  Vuurwapenwet
 suriname.nu  Wet verdovende middelen
 suriname.nu  Wet wegen van goederen
 suriname.nu  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname.nu  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname.nu  Invoer verhuisboedel
 suriname.nu  Houtexport
 suriname.nu  Afdeling OAP
 suriname.nu  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname.nu  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname.nu  Onbeheerde Opslag NH

 suriname.nu  Vergoeding teruggaaf
 suriname.nu  Hoogte der geldboete
 suriname.nu  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname.nu  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname.nu  Origineel Inkoopfactuur
 suriname.nu  Importverbod

 suriname.nu  Heffing accijnzen 2004
 suriname.nu  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname.nu  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname.nu  Geschenkzendingen
 suriname.nu  In- en uitvoer veboden
 suriname.nu  Wat is CITES
 suriname.nu  ZOOGDIEREN
 suriname.nu  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname.nu  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname.nu  De Douane

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     

SURINAME  AFDELINGEN -  DOUANE

 suriname . NU terug
 


Werkinstructies


Afdeling Onderzoek en Analyse Productiebedrijven (OAP)

1.   Een fabrikant, die meent op grond van het Grondstoffenbesluit aanspraak te maken op vrijstelling van rechten voor de invoer van goederen als omschreven in de artikelen 1 en 2 van dat besluit (grond- , hulpstoffen, halffabrikaten en verpakkingsmiddelen), dient vůůr de eerste import bij de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in. Dat verzoek dient vergezeld te zijn van de volgende bescheiden:

∑   Een afschrift van de bedrijfsvergunning, althans een stuk waaruit blijkt
    dat verzoeker het bedrijf van fabrikant mag uitvoeren

∑   Een bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel
    en Fabrieken.

∑   Een bewijs van de Directe Belastingen, vermeldende het vastnummer
    van het bedrijf.

∑   Een duidelijke omschrijving van de bedrijfsactiviteiten, waaruit blijkt
    welke eindproducten, uit welke grondstoffen worden aangemaakt.

∑   Een omschrijving van het productieproces, waaruit moet blijken welke
    grondstoffen in welk deel van het proces, zullen worden aangewend

∑   Een lijst vermeldende een opsomming van de in te voeren goederen,
    waarvoor vrijstelling zal worden aangevraagd.

∑   Een aanwijzing van de lokaliteiten en opslagplaatsen waarin de
    geÔmporteerde grondstoffen en geproduceerde goederen zullen
    worden opgeslagen.


2.   Het verzoek wordt door of namens de Inspecteur doorgeleid naar de Afdeling Onderzoek & Analyse Productiebedrijven (OAP). Deze afdeling beoordeelt de stukken en stelt een onderzoek in naar de juistheid en de rechtmatigheid van het verzoek. De verhoudingen van grondstof tot product , alsmede de bestemming, worden volledig in kaart gebracht. Aan de hand van de bevindingen legt zij van elke verzoeker een dossier aan. Als sluitstuk van haar werkzaamheden rapporteert zij binnen een door hem gestelde termijn aan de Inspecteur. Dat rapport kan tevens een vrijblijvend advies bevatten.

3.   Binnen 2 (twee) weken na ontvangst van het verzoek beslist de Inspecteur bij beschikking, waaraan een geldigheidsduur van maximaal 3(drie) jaar is verbonden. Indien de Inspecteur een verzoek toewijst doet hij een afschrift van de beschikking toekomen aan de Afdelingen Bijzondere Wetten, Aangifte Proces en OAP. Tevens wordt een afschrift verzonden naar de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen. De beschikking wordt persoonlijk aan verzoeker overhandigd of middels een aangetekend stuk naar hem verstuurd. Bij afwijzende beschikking wordt die met redenen omkleed.

4.   Bij elke invoer van grondstoffen dient de fabrikant het opgemaakt enig document met de gebruikelijke bescheiden in bij de Afdeling Vrijstellingen, vergezeld van de beschikking als in het vorig lid bedoeld.

5.   Na aangifte en inklaring van een zending is de vrijstellinggenietende gehouden telkenmale een afschrift van de gepleegde import met kopieŽn van bijbehorende documenten z.a. facturen, connossementen enz., aan de Afdeling OAP aan te bieden.

6.   Door de afdeling OAP worden indien relevant, afschriften van de aangifte en de bijbehorende documenten verzonden naar de afdeling Bijzondere Wetten, m.b.t. de controle op binnenlands geproduceerde accijnsplichtige goederen.

7.   De producent is gehouden een gedegen administratie te voeren van geproduceerde goederen, voorraad en de bestemming.

8.   Maandelijks wordt aan het hoofd van de afdeling OAP, schriftelijk verslag uitgebracht door de fabrikant m.b.t. de bewerking of verwerking, vervaardiging en bestemming van eindproducten in verhouding tot de geÔmporteerde grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten en/of verpakkingsmiddelen

9.   De afdeling OAP is ten alle tijde bevoegd inzage te hebben in de administratie van de fabrikant en zodanige stukken en bewijzen op te vragen, die voor een onderzoek bevorderlijk zijn. Eveneens heeft zij de bevoegdheid zich steeds te oriŽnteren in lokaliteiten en plaatsen, dienende tot opslag en verwerking van de geÔmporteerde grondstoffen. Voor de afsluiting van de toegangen en deuren tot deze locaties kan zij aan de fabrikant nadere instructies geven, welke vooraf door de Inspecteur zijn goedgekeurd.

10.   De Afdeling OAP doet regelmatige controle, onderzoek en analyse, van import grondstoffen in de fabrieksorganisatie en toetst het aanwenden ervan met de productie en het doel

11.   De geldigheidsduur van de beschikkingen en het in productie zijn van de vrijstellinggenietende bedrijven, dient continu te worden onderzocht.

12.   Bij gebleken of vermoedelijke onregelmatigheid is de afdeling OAP gehouden, schriftelijk aan de Inspecteur te rapporteren, waarna de controle op fiscale fraude door de Afdelingen Interne Controle en/of de Douanerecherche op gang zal worden gebracht.

13.   Indien de onregelmatigheid definitief zal zijn vastgesteld, zullen de daartoe strekkende sancties zoals vervat in de WTI en het Grondstoffenbesluit, onverkort worden toegepast.


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update:


   ††