andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   

   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  De Douane
 suriname.nu  Telefoonnummers
 suriname.nu  In- & uitvoer
 suriname.nu  Smokkelen
 suriname.nu  Lijfsvisitatie
 suriname.nu  Verbruiksbelasting
 suriname.nu  Transito
 suriname.nu  Douaneloodsen
 suriname.nu  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname.nu  Overzicht geldboetes

 suriname.nu  APC-codering
 suriname.nu  Enig Document
 suriname.nu  Inhoud Enig Document
 suriname.nu  Gebruik formulier
 suriname.nu  Invulling vakken
 suriname.nu  Vakken A,B,C en D
 suriname.nu  Additionele informatie
 suriname.nu  Vragen
 suriname.nu  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname.nu  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname.nu  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname.nu  Scheepvaartwet
 suriname.nu  Deviezenwet
 suriname.nu  Smokkeldecreet
 suriname.nu  Wet op statistiekrecht
 suriname.nu  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname.nu  Vuurwapenwet
 suriname.nu  Wet verdovende middelen
 suriname.nu  Wet wegen van goederen
 suriname.nu  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname.nu  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname.nu  Invoer verhuisboedel
 suriname.nu  Houtexport
 suriname.nu  Afdeling OAP
 suriname.nu  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname.nu  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname.nu  Onbeheerde Opslag NH

 suriname.nu  Vergoeding teruggaaf
 suriname.nu  Hoogte der geldboete
 suriname.nu  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname.nu  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname.nu  Origineel Inkoopfactuur
 suriname.nu  Importverbod

 suriname.nu  Heffing accijnzen 2004
 suriname.nu  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname.nu  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname.nu  Geschenkzendingen
 suriname.nu  In- en uitvoer veboden
 suriname.nu  Wat is CITES
 suriname.nu  ZOOGDIEREN
 suriname.nu  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname.nu  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname.nu  De Douane

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     

SURINAME  AFDELINGEN -  DOUANE

 suriname . NU terug
 


Vrijstellingen    : Wet op het statistiekrecht 1973 (art. 5 t/m art. 7)


1973            No. 9


STAATSBLAD van SURINAME

Wet van 30 januari 1973 tot vaststelling van een nieuwe regeling met betrekking tot de heffing van Statistiekrecht. ( Wet op het Statistiekrecht 1973)

IN NAAM VAN DE PRESIDENT
VAN DE REPUBLIEK SURINAME


In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is een nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot de heffing van Statistiekrecht vast te stellen:

Heeft de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande Wet:

Enz. enz.

Artikel 5

1.   Geen statistiekrecht wordt geheven bij de invoer van gebruikte goederen, geen inventaris zijnde, welke een ingezetene van Suriname heeft gerfd;

2.   Het statistiekrecht bedraagt Sf 10,- (tien gulden) bij de invoer van:

a) goederen, bestemd voor openbare Musea of openbare verzamelingen om daarin bewaard te blijven;

b) door de Minister aangewezen toestellen, apparaten, of voorwerpen, welke dienen om de nadelige gevolgen van lichaamsgebreken geheel of gedeeltelijk op te heffen;

c) goederen, speciaal vervaardigd, hetzij voor de opvoedkundige, culturele of wetenschappelijke ontwikkeling van blinden, hetzij voor de wederinschakeling van blinden in de maatschappij en be-stemd tot hun persoonlijk gebruik;

d) goederen, welke uit het vrije verkeer zijn uitgevoerd en binnen een jaar weder worden ingevoerd zonder in het buitenland een herstelling, bewerking of verwerking te hebben ondergaan.

Artikel 6

Geen statistiekrecht wordt geheven bij in - en uitvoer van:

a) verhuisboedels, voor zover zij uit gebruikte goederen bestaan;

b) goederen, welke door reizigers tot hun persoonlijk gebruik gedurende de reis worden gebezigd;

c) doodkisten waarin lijken, of urnen waarin as van gecremeerde lijken zit, alsmede de daarbij inge-voerde bloemen en tot versiering van de kist of urn dienende voorwerpen;

d) goud, gemunt of in baren, alsmede van munten in zilver of onedel metaal van Suriname;

e) goederen welke bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik door leden (gebruik door leden van het gezin daaronder begrepen) van binnen Suriname hun functie uitoefenende "Beroepsconsuls", alsmede van de aan de Consulaten verbonden Kanselarij - beambten, mits deze beroeps - Consuls en kanselarij - beambten vreemdelingen zijn en binnen Suriname geen bedrijf of beroep uitoefenen en voorts indien en voor zover de vreemde Staat waarvan het Consulaat binnen Suriname is gevestigd aan de Republiek Suriname een overeenkomstige vrijstelling verleent (wederkerigheid), indien een soortgelijke heffing bestaat, behoudens afwijking in bestaande Internationale Verdragen;

f) kanselarijbenodigdheden, welke door of namens vreemde Regeringen aan haar binnen Suriname gevestigde Consulaten worden toegezonden;

g) goederen, in gevallen, waarin de Internationale betrekkingen zulks naar het oordeel van de Minis-ter wenselijk maken;

h) provisie en of scheepsbehoeften kennelijk tot verbruik aan boord van binnenkomende en uitgaan-de schepen en luchtvaartuigen in internationaal verkeer dienende en als zodanig aangegeven, als-mede brandstoffen en smeermiddelen aanwezig in binnenkomende en uitgaande schepen of lucht-vaartuigen in het internationaal verkeer en bestemd voor het voortdrijven of smering daarvan;

i) ledige, mits gebruikte fusten en andere voorwerpen (containers - gascilinders) n en ander voor het vervoer van goederen, opzettelijk vervaardigd en ingericht.

Artikel 7

1. Volgens door de Minister vast te stellen bepalingen, onder de daarbij door hem te stellen voor-waarden, kan gedeeltelijke vrijstelling van statistiekrecht worden verleend bij de invoer van:

a) goederen, ingevoerd door of ten behoeve van de Staat, van door de Minister aan te wijzen Pa-rastatale lichamen of Particuliere instellingen, bestemd om te worden gebruikt of verbruikt ten behoeve van de uitvoering van projecten welke geheel of voor een belangrijk gedeelte worden gefinancierd uit door Nederland of andere landen, de Europese Economische Gemeenschap of Buitenlandse Instellingen daarvan, speciaal voor de uitvoering van die projecten ter beschikking gestelde middelen;

b) zeeschepen, met uitzondering van pleziervaartuigen, alsmede hun inventaris voor zover deze niet wordt gelost, ingevoerd door een in Suriname gevestigde en ingeschreven scheepvaartbedrijf;

c) luchtvaartuigen, met uitzondering van sport - en lesvliegtuigen alsmede toebehoren daarvan, voor zover deze niet wordt gelost, ingevoerd door een in Suriname gevestigde en ingeschreven luchtvaartbedrijf;

d) goederen, ingevoerd om hersteld of bewerkt te worden, dan wel om verwerkt te worden tot - of aangebracht te worden aan - andere goederen (het assembleren daaronder begrepen) die worden uitgevoerd;

e) verpakkingsmiddelen, hetzij gebruiksklaar, hetzij in losse onderdelen, alsmede voorwerpen voor het afsluiten en etiketteren van deze verpakkingsmiddelen, bestemd om daaraan te worden aangebracht, ook indien deze voorwerpen afzonderlijk worden ingevoerd, voor zover zij worden ingevoerd om te worden gebruikt voor de verpakking van de in lid 1 onder d bedoelde goederen;

goederen welke, na uit het vrije verkeer te zijn uitgevoerd en buiten Suriname een herstelling of bewerking hebben ondergaan of van

goederen welke zijn verkregen door verwerking buiten Suriname van goederen welke uit het vrije verkeer zijn uitgevoerd of van

goederen waaraan zich delen of onderdelen bevinden welke uit het vrije verkeer zijn uitgevoerd en buiten Suriname aan die goederen zijn aangebracht.

2. Geen statistiekrecht wordt geheven bij de uitvoer van de in lid 1 onder a bedoelde goederen, welke geen bestanddeel van het project hebben uitgemaakt en na de voltooiing daarvan weder worden uitgevoerd.Enz. enz.


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: