Radio Shalom

Paramaribo, Suriname
Radio Shalom

Postadres:
Postbus 1898
Paramaribo, Suriname
Telefoon: (+597) 422630